Login

Home > หนังสือภาควิชา

หนังสือภาควิชา

# Article Name Section
1 เอกสารการเรียนการสอนวิชา MD703301 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เอกสารและบทความ
2 เอกสารบรรยาย และ VDO วิชา 370419 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2563 เอกสารและบทความ
3 เอกสารการเรียนการสอนวิชา 370315 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เอกสารและบทความ
4 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 เอกสารและบทความ
5 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารและบทความ
6 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2561 เอกสารและบทความ
7 หนังสือ Cognitive Therapy เอกสารและบทความ
8 เอกสารบรรยาย Rehabilitation of Cognition in Schizophrenia โดย รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์ เอกสารและบทความ
9 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เอกสารและบทความ
10 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารและบทความ
1