Login

Home > หนังสือภาควิชา

หนังสือภาควิชา

# Article Name Section
1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารและบทความ
2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2561 เอกสารและบทความ
3 หนังสือ Cognitive Therapy เอกสารและบทความ
4 เอกสารบรรยาย Rehabilitation of Cognition in Schizophrenia โดย รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์ เอกสารและบทความ
5 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เอกสารและบทความ
6 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารและบทความ
1