Login

Home > หนังสือภาควิชา

หนังสือภาควิชา

# Article Name Section
1 เอกสารการเรียนการสอนวิชา 370315 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เอกสารและบทความ
2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 เอกสารและบทความ
3 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารและบทความ
4 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2561 เอกสารและบทความ
5 หนังสือ Cognitive Therapy เอกสารและบทความ
6 เอกสารบรรยาย Rehabilitation of Cognition in Schizophrenia โดย รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์ เอกสารและบทความ
7 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เอกสารและบทความ
8 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารและบทความ
1