Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์
จำนวน 3 ตำแหน่ง (สำรอง 1 ตำแหน่ง)
ประจำปีการศึกษา 2561
(เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ประมาณ พฤษภาคม 2562)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

         1.1 เป็นนักศึกษา หรือนิสิต ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์
    1.2 ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
    1.3 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผัน
    1.4 เป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) ในระดับที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว
    1.5 หากผู้สมัครมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นจิตแพทย์

2. วัน เวลา และสถานที่สมัคร       
    ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ภาควิชา   จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (สำหรับผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ)


3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ http://202.28.95.5/psychi1/ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

4. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์
          -  รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น.
          -  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น. หากมาสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
          -  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.

5. การประกาศผลการคัดเลือก

          วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประกาศทางเว็บไซต์ http://202.28.95.5/psychi1/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 

6. วิธีการคัดเลือก

    6.1 สอบข้อเขียน
    6.2 สอบสัมภาษณ์

 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

หัวข้อที่พิจารณา

น้ำหนัก (%)

  การสัมภาษณ์

60

  ความรู้ทางจิตเวช

30

  ประวัติการศึกษาโดยรวม

5

  ประวัติการศึกษาทางจิตเวช

5

 

8. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องประกอบการสมัคร

   8.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น) เพื่อติดในใบสมัคร
   8.2 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
   8.3 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)  จำนวน 1 ชุด
   8.4 
สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด
   8.5 
ระเบียนแสดงผลการศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 1 ชุด
   8.6 
เอกสารผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผัน จำนวน 1 ชุด (สำหรับเพศชาย)
   8.7 
สำเนาเอกสารการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) ระดับที่ 1 และ 2  จำนวน 1 ชุด
   8.8 
แฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae)  จำนวน 1 ชุด
   8.9 
หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์แพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์)
   8.10 
หลักฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบไฟล์ Word

ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบไฟล์ PDF
 

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  รศ.พงศธร พหลภาคย์ หรือ คุณสินสุวัฒน์ ใจดี
Website http://202.28.95.5/psychi1/ เบอร์โทร 043-363027-8 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email : sinsja@kku.ac.th

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2018-06-29 15:32:26