Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561

ชื่อ-นามสกุล สถาบัน
นายกฤตภาส  ทองรักอยู่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ณัฐชา  เลิศอิทธิพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินทร์วิโรฒ
น.ส.สรัลชนา  เล้าสกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.พาขวัญ  รังษีขจี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นายคุณานันต์  วงศ์สวาสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ญานิกา  วลีอิทธิกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายปวริศร  อัศวเลิศแสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2018-08-09 16:30:38