Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประจำปี 2561 รอบที่ 2

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษา หรือนิสิต ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6 ของคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย
 2. ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
 3. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผัน
 4. เป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) ในระดับที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว
 5. หากผู้สมัครที่มีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

2. วัน เวลา และสถานที่สมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2562 (สำหรับผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราวันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นวันสุดท้าย)

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ http://202.28.95.5/psychi1/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ หรือโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 043-363027-8 (วันและเวลาราชการ)

4. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

       วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 • รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น.
 • สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น. หากมาสายเกิน 30 นาทีโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
   

5. การประกาศผลการคัดเลือก

          เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

ประกาศทางเว็บไซต์ http://202.28.95.5/psychi1/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

6. วิธีการคัดเลือก

          6.1   สอบข้อเขียน

          6.2   สอบสัมภาษณ์

 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

หัวข้อที่พิจารณา

น้ำหนัก (%)

การสัมภาษณ์ (พิจารณาจากบุคลิกภาพ (ประเมินจากการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์) และทัศนคติ (ประเมินจาก ความชัดเจนในความต้องการที่จะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ความชอบ/ความสนใจในเรื่องจิตใจ แรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และทัศนคติต่อวิชาชีพจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)

70

ความรู้เบื้องต้นทางจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

15

ประวัติการศึกษาโดยรวม

5

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

10

การพิจารณารับสมัครแพทย์ใช้ทุน แต่ละรายเป็นไปตามมติของที่ประชุมหลังจากคณะกรรมการฯ ได้แสดงความคิดเห็นแล้ว การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

8. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น) เพื่อติดในใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)  จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด
 5. ระเบียนแสดงผลการศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 1 ชุด
 6. เอกสารผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผัน จำนวน 1 ชุด (สำหรับเพศชาย)
 7. สำเนาเอกสารการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) ระดับที่ 1 และ 2  จำนวน 1 ชุด
 8. แฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) จำนวน 1 ชุด
 9. เรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์หรือความสนใจ ที่เกี่ยวข้องจิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (เขียนด้วยลายมือตัวเอง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แต่ไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4)
 10. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ หรืออาจารย์แพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
 11. หลักฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

ดูรายละเอียดได้ที่ Website http://202.28.95.5/psychi1/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม หรือ คุณสินสุวัฒน์ ใจดี

เบอร์โทร 043-363027-8 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email : sinsja@kku.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร   Word.docx  และ  PDF 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2019-01-02 16:57:13