Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปี 2561 รอบ 2

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แพทย์ใช้ทุน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปี 2561 รอบที่ 2

ลำดับที่ 

ชื่อ - นามสกุล

สถาบัน

1

  น.ส.เรณุกา  ไหมสุทธิสกุล

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

  นายปรมินทร์  แก่นยะกูล

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

                 วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์

                                                                 รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น.
                                                                 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น. หากมาสายเกิน 30 นาทีโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
                                                               
  สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.

 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2019-01-28 15:54:24