Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > เอกสารประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. ปาฐกถา: อาการทางจิตเวช ตามช่วงวัย 

2. เด็กดื้อ สมาธิสั้น หรือเอาแต่ใจ?

3. โรคทางอารมณ์ การทำร้ายตนเอง และการฆ่าตัวตาย ในยุคปัจจุบัน

4. ภาวะกระทบกระเทือนใจ และปัญหาทางอารมณ์

5. ปัญหาจากการใช้สาร และอาการโรคจิตจากการใช้สาร

6. หลงลืม ขี้หงุดหงิด เป็นอาการสูงวัย หรือภาวะสมองเสื่อม
      อ.ภัทรี  พหลภาคย์
      รศ.พงศธร  พหลภาคย์  


7. ก้าวทันการดูแลและการประคับประคองผู้ป่วยจิตเวชในยุคปัจจุบัน
 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2019-06-21 16:21:22