Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562

ประกาศ ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562
(เริ่มปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ  
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.1  มีความมุ่งมั่นเป็นอาจารย์จิตแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     1.2  
เป็นนักศึกษา/นิสิตแพทย์ ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6 (เป็นนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (extern))
            และจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จากสถาบันที่แพทยสภาให้การรับรอง

     1.3  
ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

     1.4  
อายุไม่เกิน 28 ปี นับถึง 1 พฤษภาคม 2563

     1.5  
เพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นไม่ให้เข้าตรวจรับราชการทหาร ได้แก่บุคคลที่สำเร็จวิชานักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
            หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร หรือไม่มีพันธะการเป็นทหารประจำการ

     1.6  
ต้องสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) จากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
            ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (basic medical science)
            และขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical science)

     1.7  
คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม ปีที่ 1-5 (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75

     1.8  
หากมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์จิตแพทย์

     1.9  
ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา และการปฏิบัติงาน

     1.10  
ไม่เคยและไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

2. จำนวนแพทย์ใช้ทุนที่รับ (เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขา เท่านั้น)

      
2.1  สาขาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

      
2.2  สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2 ตำแหน่ง

 

3. วัน เวลา และสถานที่สมัคร

     3.1  สมัครผ่านระบบ online ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2562  ที่ Website : http://www.psychimdkku.com
       
     
3.2  ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับ และไฟล์ใบสมัคร จากนั้นให้ดำเนินการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (ตามที่ระบุ)
            ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) 
ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า
            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

กรณีส่งไปรษณีย์  ให้ลงทะเบียน ที่อยู่ผู้รับคือ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562  นับวันตามตราประทับไปรษณีย์)
**หมายเหตุ : การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อภาควิชาฯ ได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วน**
ทั้งนี้จะมีอีเมลแจ้งกลับเมื่อได้รับเอกสาร

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          วันที่ 6 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ http://www.psychimdkku.com และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

5. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

          จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

 

6. วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

          จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

 

7.  วิธีการคัดเลือก

      7.1  สอบข้อเขียน

      7
.2  สอบสัมภาษณ์

      7
.3  สอบทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ โดยให้ผู้สมัครเตรียมนำเสนอหัวข้อที่สนใจด้านจิตเวชศาสตร์
             เป็นภาษาไทย 5 นาที และภาษาอังกฤษ 5 นาที (กรุณาเตรียมไฟล์ 
PowerPoint มานำเสนอในวันสอบคัดเลือกด้วย)

 

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

หัวข้อที่พิจารณา

น้ำหนัก (%)

  การสัมภาษณ์

70

  ความรู้ทางจิตเวช

5

  ประวัติการศึกษาโดยรวม

5

  ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

10

  ความพร้อมในการเป็นอาจารย์จิตแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10

 

9.  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องประกอบการสมัคร

        9.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น) เพื่อติดในใบสมัคร
        
       9.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

       9.3  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)  จำนวน 1 ชุด

       9.4  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด

       9.5  ระเบียนแสดงผลการศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 1 ชุด

       9.6  เอกสารการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร หรืออยู่ระหว่างการผ่อนผัน จำนวน 1 ชุด (สำหรับเพศชาย)

       9.7  สำเนาเอกสารการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (NL) ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2  จำนวน 1 ชุด

       9.8  แฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae)
              จำนวน 1 ชุด (ให้ upload file ผ่านการสมัคร online และนำฉบับจริงมาในวันคัดเลือก)

       9.9 หนังสือรับรอง จากอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์แพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์)

       9.10  หลักฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน (Standard Academic English Tests) (ถ้ามี) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  รศ.พงศธร พหลภาคย์ หรือ คุณสินสุวัฒน์ ใจดี

เบอร์โทร 043-363027-8  ในวันและเวลาราชการ

Website : http://www.psychimdkku.com

ช่องทางการสมัคร   http://url.ie/14ec6     หรือ       

หรือ Email : sinsja@kku.ac.th

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2019-07-31 10:36:31