Login      

0022
1
0023
2
0024
3

ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Login      

ข่าวสารกิจกรรม

เอกสารบรรยาย และ VDO วิชา MD703301 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารบรรยาย และ VDO วิชา MD703301 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

VDO และเอกสารประกอบการสอนวิชา MD703302 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565

VDO และเอกสารประกอบการสอนวิชา MD703302 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ปี 2565