Login      

0022
1
0023
2
0024
3

ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Login      

ข่าวสารกิจกรรม

VDO และเอกสารประกอบการสอนวิชา MD703302 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2566

VDO และเอกสารประกอบการสอนวิชา MD703302 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2566