Login      

Education Education

Education


ระดับปริญญาตรี
    1.  วิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2556 วิชา 370521    4(1-6-2)
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชา MD705101   3(3-0-6)
    2.  วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชา MD706201 จิตเวชปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์   2(0-4-2)
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชา MD706201 จิตเวชศาสตร์ภาคปฏิบัติ   1(0-2-1)
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชา MD706202 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น    1(0-2-1)
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชา MD706203 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ   
1(0-2-1)
    3.  วิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิชา 370315 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์   1(1-0-1)
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชา MD703301 
จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์    1(1-0-2)
    4.  วิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด
         - รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิชา 370419 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด   1(1-0-1)
         - 
รายละเอียดวิชา มคอ.3 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิชา MD703302 จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด   1(1-0-2)
    5.  วิชา Life and Life Cycle II สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
 

ระดับหลังปริญญา
    1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์
         - รายละเอียดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555
         - รายละเอียดหลักสูตร ปรัปบรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
    1.  รายละเอียดของหลักสูตร
        - หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปรับปรุง พ.ศ. 2555
        - หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
    2. ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ 
    3. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
    4. รายงานสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2560
    5.
หนังสือรับรองแผนการฝึกอบรม ปี 2562-2566


หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
     
1.  รายละเอียดของหลักสูตร
     2. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
     3. หนังสืออนุมัติเปิดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
     
1. (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2561
     2. หนังสืออนุมัติเปิดสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2023-08-30 09:14:43