Login      

ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2565 ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2565


คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (ฉบับที่ 01/2565)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (ฉบับที่ 02/2565) แก้ไขประกาศเพิ่มฉบับที่ 1

**กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในประกาศก่อนลงข้อมูลใบสมัคร**

Link กรอกใบสมัคร : https://kku.world/tr583


 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2022-06-24 14:14:08