Login      

ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2566 ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2566คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (ฉบับที่ 01/2566)

 

**กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในประกาศก่อนลงข้อมูลใบสมัคร**

Link กรอกใบสมัคร :  https://kku.world/psychi01 
 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2023-07-04 09:41:01